Y Gymuned | The Community

Yn Tom James Construction Services rydym yn teimlo yn gryf mewn cefnogi y gymuned. Mae ein gweithwyr i gyd yn byw yn lleol ac rydym yn hyfforddi ein gweithwyr i sicrhau eu datblygiad proffesiynol.

At Tom James Construction we strongly believe in supporting the community. All our employees are local and we provided them with training to ensure professional development.

Tes James Cyfarwyddwraig a Lowri Orr Rheolwraig Cyllid a Swyddfa yn mynychu digwyddiad carwsel gyrfaoedd yn Ysgol y Moelwyn a chafodd ei drefnu gan Gyrfa Cymru. Rydym yn credu gryf bod angen gweithio gyda Gyrfa Cymru a ysgolion i hyrwyddo pobl ifanc i fewn i’r maes.

Tes James Company Director and Lowri Orr Finance and Office Manager attending the careers Carousel at Ysgol Moelwyn organised by careers Wales. We believe in working with Careers Wales and the schools to promote young people to consider working in the construction industry.

Rydym yn falch o allu rhoi cyfraniad arian I’r banc bwyd lleol.

We are pleased that we can contribute to the local food bank.

Rydym yn hapus i noddi timau/ clybiau lleol a rydym wedi gwneud wrth noddi tim pel droed o dan wyth oed i gael cit pel droed newydd

We are happy to sponsor local clubs/ teams and have done so sponsoring the local under 8's football team providing them with a new football kit.