Newyddion | News

Prosiectau 2022 Projects

Chwefror | February

Mae Tom James Construction Services Ltd ar ganol adeiladu dau dy ym Mlaenau Ffestiniog. Amcan i'w gwblhau erbyn yr haf.

Tom James Construction Services Ltd is in the middle of building two new build houses in Blaenau Ffestiniog. Aim of completion by the summer.

Castell Caernarfon | Caernarfon Castle

Ionawr | January 2021

Rydym yn Tom James Construction Services yn hynod o falch i ddechrau'r prosiect o ail wneud llwybr troed o gwmpas Castell Caernarfon sydd yn enwog ac yn rhan o hanes Cymru.

We are thrilled and excited to start the new project of completing a new footpath around Caernarfon Castle that is famous and a part of Welsh history.

Llandudno

Rhagfyr | December 2020

Ar ddiwedd 2020 mi wnaethom gwblhau ein prosiect cyntaf ar gyfer Cyngor Conwy sef oddeutu milltir o lwybr troed o flaen lan y môr yn Llandudno.

At the end of 2020 we completed a mile long footpath in front of the beach at Llandudno for Conwy Council.

Prosiect pwysig i'r teulu

Dyma Ty newydd Fron Fach wedi ei gwblhau o dechrau i diwedd yn Gellilydan. Prosiect sydd wedi bod yn agos at ein calonau ni, yn wreiddiol yn gynllun oedd y cyn Tomos Richard James yn bwriadu cwblhau ond yn anffodus heb gael y cyfle.

An important family project

Fron Fach a new build house recently completed. A project close to our hearts as it was originally a plan that the late Tomos Richard James wanted to complete.

Gwaith yn gynnwys:

Charthffosiaeth, Concrit, Tarmac, Ffensio, Cyrbio, Gwaith Daear, Gollwng palmant i gael mynediad i'r dreif, Clirio'r safle

Groundwork including:

Drainage, Concrete slab, Tarmac, Fencing, Kerbing, Earth works, Dropped kerb access to the driveway, Site clearance