Gwasanaethau

Mae Tom James Construction Services Ltd yn gontractwr cyfredol ar fframwaith Adra, YGC a Chyngor Conwy. Rydym yn cwblhau amrywiad o waith ar y fframwaith yn cynnwys gwaith draenio, gwaith brics, ffensio, uwchraddio llwybrau ac ail-wynebu ffyrdd târ a graean.

Rydym wedi cwblhau meysydd parcio newydd i ysgolion Gwynedd ac wedi cwblhau parc newydd ym Maesgeirchen ym Mangor.

Drwy fod yn gontractwr ar y fframwaith, mae'n sicrhau gwaith i bobl leol yn ein hardal.

Hefyd cawn waith preifat er mwyn gollwng palmant sy’n galluogi i berchnogion tai ddreifio i mewn i’w gardd, tir, garej.

Services

Tom James Construction Services Ltd is a current Framework Contractor for Adra, YGC and Conwy Council. We undertake a variety of work on the framework including drainage, brickwork, fencing, improving pathways and re-surfacing tar and gravel roads.

We have completed new parking areas for several schools in Gwynedd and also completed a new playing area at Maesgeirchen in Bangor.

Being a Framework contractor provides and secures work for local people in our area.

We also have private work dropping the kerb to ensure that home owners are able to easily access their land, garden or garage.

Charthffosiaeth

Drainage

Walio Cerrig a Llechi

Stone and Slate Walling

Palmantu Bloc

Block Paving

Paratoi Concrit

Concrete Prep

Fflagio, gosod slabiau

Flagging, slab laying

Gabions

Gabions

Palmantu Grasscrete

Grasscrete Paving

Gollwng Palmant

Dropped Kerb

Tarmacio

Tarmacking